Powszechna abolicja składkowa


ZUS będzie mógł umorzyć składki za osoby prowadzące działalność pozarolniczą, należne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Umorzeniu podlegają:

  • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie wypadkowe,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy,
  • odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału ZUS, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

Umorzeniu będą również podlegały wszystkie z wymienionych należności, które do dnia wejścia w życie ustawy zostały rozłożone na raty i nie opłacono ich do dnia złożenia wniosku o umorzenie. Ustawa o umorzeniu należności przewiduje wyłącznie umorzenie składek z tytułu własnego ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Jeśli osoba ta zatrudniała w ramach tej działalności pracowników (lub innych ubezpieczonych – np. zleceniobiorców) i ma zaległości w opłacaniu za nich składek, zaległości te nie podlegają umorzeniu na podstawie tej ustawy. Wnioskodawca będzie musiał również uiścić odsetki za zwłokę należne od składek niepodlegających umorzeniu, i wszystkie inne koszty związane z nieuregulowaniem tych składek (za pracowników lub zleceniobiorców) Umorzenie składek będzie możliwe tylko po złożeniu przez płatnika wniosku, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do grudnia 2015 roku.

Po zgłoszeniu przez osobę prowadzącą działalność wniosku o umorzenie, ZUS wyda decyzję określającą warunki jego udzielenia (art. 1 ust. 8 ustawy o umorzeniu należności). Osoba ubiegająca się o umorzenie będzie musiała spłacić należności niepodlegające umorzeniu (np. składki należne za pracowników) w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Umorzenie należności związanych z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność przełoży się, w niekorzystny dla nich sposób, na prawo i wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty nie będzie nie uwzględniony okres, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w tym okresie.