USŁUGI BHP

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy. Jest on zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w trakcie zatrudnienia. Pracodawcy, którzy świadomie inwestują w BHP w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej sukcesów. Tworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz motywowanie do bezpiecznego postępowania to inwestycja, która się opłaca.

Warto powierzyć to profesjonalistom

usługi BHP Bydgoszcz

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!!!

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

1. SZKOLENIA BHP WSTĘPNE – organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego.

2. SZKOLENIA BHP OKRESOWE – są cyklicznie organizowane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Organizujemy następujące szkolenia okresowe:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W zależności od zajmowanego stanowiska szkolenia prowadzone są w formie: instruktaży, seminariów lub samokształcenia kierowanego. Posiadamy profesjonalnie opracowane programy szkoleniowe. Dysponujemy salą szkoleniową na kilkanaście osób. Na życzenie klienta szkolenia mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem, po którym wydajemy stosowne zaświadczenie.

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług!!!

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Przepisy Kodeksu Pracy (art. 207¹, §1, pkt 3) nakładają na pracodawcę obowiązek wyznaczenia i przeszkolenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy.

Umożliwiając Państwu realizację powyższych przepisów organizujemy:

KURS Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Kurs jest prowadzony w formie wykładów, prezentacji i ćwiczeń przez dyplomowanego instruktora Ratownictwa Medycznego. Każdy z uczestników otrzymuje materiały dydaktyczne oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdobyciu niezbędnej wiedzy.

Stała obsługa służby BHP

W ramach kompleksowych usług, proponujemy usługę służby bhp. Polega ona na regularnych kontrolach i konsultacjach głównego specjalisty ds. BHP w siedzibie przedsiębiorcy.

W ramach usługi służby BHP zapewniamy:

· kompleksowe szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników firmy,

· kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy,

· bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach,

· doradztwo i współdziałanie w opracowywaniu planów modernizacyjnych,

· opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,

· przygotowanie i weryfikację ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

· współpracę z jednostkami zewnętrznymi.

Wszystkie zadania wykonywane są z należytą precyzją i z zachowaniem najwyższych standardów współpracy.