W Kodeksie pracy nie określono, czym jest przejście zakładu pracy lub części zakładu pracy na innego pracodawcę zgodnie z art. 231 . W związku z tym, że nie ma definicji tego pojęcia w kodeksie pracy, należy posłużyć jego doprecyzowywaniem w doktrynie i orzecznictwie.

„Część zakładu pracy” stanowi pewną – mogącą zostać wyłączoną z całości – jednostkę organizacyjną, na którą składają się określone elementy materialne i majątkowe, system organizacyjny i struktura zarządzania, które dają możliwość dalszego wykonywania pracy przez zatrudnionych w niej pracowników. Nie powinno się jej utożsamiać wyłącznie ze składnikami materialnymi, gdyż przedsiębiorstwo tworzą również (właściwie to przede wszystkim) zatrudnieni tam ludzie. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 1996 roku (sygn. akt: I PRN 72/96), „skutkiem przejęcia części zakładu przez inny podmiot jest jego wejście w rolę nowego pracodawcy wszystkich pracowników, którzy przedmiotem swego zobowiązania byli związani z działalnością przejmowanej części zakładu, przy czym skutek ten nie zależy od liczby zatrudnionych, a więc może obejmować jedną osobę”.

W wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 9 października 2018 r. I FSK 1031/18) zwrócił uwagę, że przy wykładni art. 231 kp nie można pominąć dorobku wspólnotowego (acquis communautaire), w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wskazuje na zależność skuteczności transferu zakładu pracy od charakteru działalności prowadzonej przez pracodawcę. Chodzi o to, czy jest to jednostka, której decydującym elementem są pracownicy i ich kwalifikacje, czy jest to jednostka, o której de facto decydują składniki materialne. Jeśli jednostka opiera się na pracownikach, to przejście może nastąpić bez przenoszenia majątku.

Przenoszony zakład pracy mogą stanowić nie tylko składniki materialne, lecz także przejmowane zadania i funkcje. Wobec tego wszystko zależy od tego jaki jest charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże z całą pewnością nie jest przejęciem zakładu pracy bądź jego części na podstawie art. 231 kp, jeżeli przedmiotem działalności przejmującego pracodawcy jest wyłącznie wynajem przejętych pracowników (czyli stworzenie agencji pracy tymczasowej).