W ramach kompleksowych usług, proponujemy usługę służby bhp. Polega ona na regularnych kontrolach i konsultacjach głównego specjalisty ds. BHP w siedzibie przedsiębiorcy.

W ramach usługi służby BHP zapewniamy:

 • kompleksowe szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników firmy,
 • kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach,
 • doradztwo i współdziałanie w opracowywaniu planów modernizacyjnych,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,
 • przygotowanie i weryfikację ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • współpracę z jednostkami zewnętrznymi.

Wszystkie zadania wykonywane są z należytą precyzją i z zachowaniem najwyższych standardów współpracy.

Usługi z zakresu PPOŻ obejmują:

 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Ochronę Przeciwpożarową

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji.

 • Posiadamy duże doświadczenie – Instrukcje sporządzamy od 2007 roku,
 • Posiadamy odpowiednie uprawnienia
 • Dokumentację opracowuje specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego,
 • Forma i konstrukcja dokumentu, była przez ostatnie lata dopracowywana i ulegała modyfikacjom w wyniku czego dokument spełnia wszystkie aktualne wymogi,
 • Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wyceniamy rozsądnie względem wielkości i złożoności obiektu.

Postawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719, z dnia 22 czerwca 2010r.) nakłada na dyrektora obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

§ 6.1.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:

 1. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 3. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 5. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 6. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 7. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 8. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 9. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych
 10. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wyceniamy rozsądnie względem wielkości i złożoności obiektu.

Wycenę przeprowadzamy podczas pierwszej niezobowiązującej wizyty u klienta. Czas wykonania kompletnej Instrukcji uzależniony jest od stopnia trudności oraz wielkości obiektu.

Zazwyczaj oscyluje w granicach od 7 do 30 dni.

Ochrona Przeciwpożarowa

 • Szkolenia przeciwpożarowe
 • Znakowanie obiektów
 • Dobór i rozmieszczenie gaśnic w obiektach
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego
 • Obliczenia zagrożenia wybuchem
 • Inne w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia przeciwpożarowe

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wzbogacone o praktyczne ćwiczenia gaszenia pożarów testowych przy pomocy wszystkich rodzajów gaśnic.

Ponadto szkolimy pracowników w zakresie podjęcia akcji gaśniczej i ewakuacji ( Art.209-1 par 1 pkt 2 Kodeksu Pracy) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.10.2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.Nr.215 poz.1823).

Znakowanie obiektów – podstawa prawna

Wg PN-92M-01256/02

Podstawowa zasada określająca rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych wynika bezpośrednio ze sformułowania zawartego w polskich przepisach, mówiącego o konieczności dostarczenia informacji niezbędnych do ewakuacji: z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – podstawa prawna

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931).

Gęstość obciążenia ogniowego – podstawa prawna

Gęstość obciążenia ogniowego (wg PN-B-02852) to: energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Gęstość obciążenia ogniowego jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie pożarowe w obiektach produkcyjno – magazynowych. Wartość gęstości obciążenia ogniowego determinuje m. in. wymagania konstrukcyjno – budowlane oraz zastosowanie, niektórych technicznych środków zabezpieczeń.

  Jak możemy pomóc?