Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że należy opłacać składki od wynagrodzenia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za czynności wykonywane na rzecz spółki. W swoich najnowszych interpretacjach ZUS stwierdził, że wspólnik spółki z o.o., który za czynności wykonywane na rzecz spółki (tj. czynności określone w umowie spółki), bez zawierania ze spółką odrębnej umowy cywilnoprawnej, otrzymuje wynagrodzenie, będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi z tego tytułu jako zleceniobiorca.

Czynności na rzecz spółki – tzw. świadczenia niepieniężne określone w umowie spółki – wykonywane przez wspólników na rzecz spółki są powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi na podstawie art. 176 Kodeksu spółek handlowych. W tym zakresie ze wspólnikami nie jest zawierana żadna dodatkowa umowa zlecenia, czy o świadczenie usług. Wspólników łączy ze spółką jedynie stosunek korporacyjny wynikający z umowy spółki. Zatem czynności te nie stanowią tytułu do ubezpieczeń społecznych, ponieważ nie są wymienione w katalogu tych tytułów określonym w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednak ZUS m.in. w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2024 r. (DI/200000/43/48/2024) uznał, że takie czynności wspólników są charakterystyczne dla umowy cywilnoprawnej – umowy o świadczenie usług uregulowanej w art. 734 i następnych Kodeksu cywilnego. ZUS stoi na stanowisku, że powyższe „zmierza do posłużenia się regulacją art. 176 Kodeksu spółek handlowych do stworzenia mechanizmu wynagradzania wspólników w sposób niezgodny z ratio legis tej instytucji prawnej. Wspólnicy de facto (mając na uwadze charakter i zakres wykonywanych czynności), świadczą na rzecz spółki usługi charakterystyczne dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych”.

ZUS stwierdził więc, że relacje pomiędzy wspólnikami a spółką nie mają charakteru powtarzających się świadczeń niepieniężnych wymienionych w art. 176 Kodeksu spółek handlowych, lecz spełniają przesłanki do objęcia wspólników ubezpieczeniami społecznymi jako zleceniobiorców, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Analogiczne stanowisko zajął ZUS w innych interpretacjach dotyczących wykonywania przez wspólników spółki czynności, m.in. interpretacja z 30 stycznia 2024r., DI/200000/43/44/2024; z 30 stycznia 2024r., DI/200000/43/41/2024; interpretacja z 30 stycznia 2024r., DI/200000/43/42/2024; interpretacja z 29 stycznia 2024r., DI/200000/43/40/2024; interpretacja z 29 stycznia 2024r., DI/200000/43/33/2024; interpretacja z 29 stycznia 2024r., DI/200000/43/36/2024.