Umowa o dzieło jest umową REZULTATU , a nie STARANNEGO DZIAŁANIA, które są charakterystyczne dla umów zlecenia. Oznacza to, że (tak jak sama nazwa na to wskazuje) skutkiem działania Wykonawcy powinien być jakiś TWÓR. Ten TWÓR może być materialny bądź niematerialny. Zawsze jednak indywidualny, jednostkowy, niepowtarzalny i nietuzinkowy. Umowa, której przedmiot jest określony jako „Opracowanie projektu…” ma charakter rezultatu. Jednakże umowy których przedmioty są określone jako „wykonanie pomiarów i przygotowanie protokołów”; „uzgodnień spraw formalno-prawnych (…) i przygotowanie dokumentacji”, „wykonanie instalacji elektrycznych (…) wraz z pomiarami” są umowami zobowiązującymi do wykonania starannego, prawidłowego wykonania czynności.

Drugim istotnym elementem formalnym umowy o dzieło jest fakt, że Wykonawca bierze na siebie skutki wykonania dzieła niezgodnego z zamówieniem. Oznacza to, że może odpowiadać z tego tytułu materialnie (obniżone wynagrodzenie) lub być zobowiązanym do naprawienia wady, nieprawidłowości, błędu na swój koszt w ściśle określonym terminie pod rygorem nie otrzymania zapłaty. Odbiór przez Zamawiające dzieła powinien nastąpić na podstawie protokołu. Za dzieło nie otrzymuje się wynagrodzenia w dniu przekazania dzieła,  ale w dniu jego odbioru (czyli po zatwierdzenie protokołu). Protokół jest niezwykle istotny; jest częścią dokumentacji potwierdzającej zawarcie umowy i odbiór zamówionego dzieła.

Zawarcie umowy o dzieło powinno zostać zarejestrowane w ZUS w terminie 7 dni od dnia podpisania. W dokumencie rejestrującym zapisujemy termin wykonania dzieła i TREŚĆ DZIEŁA. Wobec tego, gdy wyślemy opis „dzieła” charakterystyczny dla umowy zlecenia to możemy się spodziewać, że przy najbliższej kontroli inspektor ZUS „wyciągnie to z rękawa”.